[Sa] Virtalbox-a умира

b2 b2 at playtime.bg
Sun Feb 19 15:09:51 EET 2012


Към админите - за втори път днес виртуалката работи ~2 часа при което
процесите умират -
в случая са 3 процеса : 
28554 pts/1  00:00:01 VBoxHeadless
28558 ?    00:00:00 VBoxXPCOMIPCD
28563 ?    00:00:00 VBoxSVC

не съм пускал X , не съм пускал window manager , само виртуалката в
background с VBoxHeadless ...
логовете показват това :

00:00:00.000 main   Process ID: 30489
00:00:00.000 main   Package type: LINUX_64BITS_GENERIC (OSE)
00:00:00.106 nspr-2  Loading settings file
"/home/u8/.VirtualBox/VirtualBox.xml" with version "1.12-linux"
00:00:00.204 nspr-2  Failed to initialise host USB using USBFS
00:00:00.216 nspr-2  VDInit finished
00:00:00.221 nspr-2  Loading settings file "/home/u8/VirtualBox
VMs/darkstar/darkstar.vbox" with version "1.12-linux"
00:00:00.334 nspr-3  WARNING [COM]: aRC=NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
aIID={dab4a2b8-c735-4f08-94fc-9bec84182e2f} aComponent={Host}
aText={Could not load the Host USB Proxy Service (VERR_FILE_NOT_FOUND).
The service might not be installed on the host computer}, preserve=true 
00:00:05.757 nspr-3  WARNING [COM]: aRC=NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
aIID={dab4a2b8-c735-4f08-94fc-9bec84182e2f} aComponent={Host}
aText={Could not load the Host USB Proxy Service (VERR_FILE_NOT_FOUND).
The service might not be installed on the host computer}, preserve=true 
02:14:12.466 main   ERROR [COM]: aRC=VBOX_E_OBJECT_IN_USE (0x80bb000c)
aIID={53f9cc0c-e0fd-40a5-a404-a7a5272082cd} aComponent={Medium}
aText={Medium '/home/u8/VirtualBox VMs/darkstar/fuck yeah .vdi' cannot
be closed because it is still attached to 1 virtual machines},
preserve=false
02:14:12.497 Watcher ERROR [COM]: aRC=E_ACCESSDENIED (0x80070005)
aIID={c28be65f-1a8f-43b4-81f1-eb60cb516e66} aComponent={VirtualBox}
aText={The object is not ready}, preserve=false

в случая е работила точно 2 часа и 14 минути и умира като пич , немога
да разбера обаче какво я трепе ...

същото става ако си убия процесите на ръка с kill :

00:01:33.476 main   ERROR [COM]: aRC=VBOX_E_OBJECT_IN_USE (0x80bb000c)
aIID={53f9cc0c-e0fd-40a5-a404-a7a5272082cd} aComponent={Medium}
aText={Medium '/home/u8/VirtualBox VMs/darkstar/fuck yeah .vdi' cannot
be closed because it is still attached to 1 virtual machines},
preserve=false
00:01:33.544 Watcher ERROR [COM]: aRC=E_ACCESSDENIED (0x80070005)
aIID={c28be65f-1a8f-43b4-81f1-eb60cb516e66} aComponent={VirtualBox}
aText={The object is not ready}, preserve=false

настройл съм виртуалката да ползва 512МБ рам , та едва ли я трепе ако
надвишава някой лимит , има ли нещо по /var/log по тоя въпрос ? Аз
продължавам да си търся в моята градинка ...

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/c42b129b/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/c42b129b/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list