[Sa] 32bit guest on 64bit host

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 19 23:07:54 EET 2012


В 21:50 +0100 на 19.02.2012 (нд), Tocho Tochev написа:
> 2012/2/19 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > В 20:52 +0100 на 19.02.2012 (нд), Tocho Tochev написа:
> > Ако намерите начин да тествате разликата, ще е много интересно. По
> > принцип 32-битовото трябва да е малко по-бързо, но не е ясно доколко
> > 32битовата част на тоя процесор е достатъчно добра.
> 
> Ами аз пуснах някви псевдо benchmark-ове и на виртуалната беше 10-20%
> по-бавно от на phyllis
> http://utcc.utoronto.ca/~cks/programs/pybench/rebench.pl # perl regex benchmark
> echo "scale=4000; 4*a(1)" | time bc -l > /dev/null # pi with 4000 digits

Тествайте и на някоя от виртуалките :)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/b68d4357/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list