[Sa] Неработещи машини, недописана документация

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 19:14:24 EET 2012


Добрутро,

Две машини още ги няма - u6 и u9, съответно на Ангел Георгиев и Росица
Делева. Ако няма да се занимавате, кажете, за да видя какво ще се прави
с тях.

От останалите, u3 (Димитър Мавродиев) няма документация в Wiki-то на
курса, нека да намери време да я допише.

Вторник вечерта (или през деня) ще пусна следващото нещо (настройка на
DNS) и четвъртък/петък може да направим сбирка някъде online. По тоя
въпрос, кажете дали в четвъртък или петък от 20:00 ще ви е удобно, и кое
от двете е по-удобно.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/8976ec71/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list