[Sa] u9

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 03:11:08 EET 2012


Понеже няма външен кандидат, u9 минава в ръцете на u5 и u7. Затрил съм
каквото имаше, сложил съм ключовете и т.н. Пишете в листата, като сте
готови с вдигането на услугите.

p.s. курсът не е survivor, съответно се надявам да няма повече
отпаднали.


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/f1b972fa/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list