[Sa] downtime от тая нощ

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 11:11:35 EET 2012


Добрутро, 

Гледайки history-то на nagios-а, u0 още не отговаря от време на време, а
в около 3 часа u4 е спрял да отговаря тотално (т.е. давал е connection
refused) за 10 минути:

Service Critical[2012-02-27 03:00:53] SERVICE ALERT:
u4;IRCD;CRITICAL;SOFT;1;CRITICAL: Could not connect socket (Connection
refused)

Service Ok[2012-02-27 03:10:53] SERVICE ALERT: u4;IRCD;OK;HARD;10;IRCD
ok - Current Servers: 5

Ето това може да се види за u0:

[2012-02-27 02:47:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok - Current
Servers: 5
Service Unknown[2012-02-27 02:46:53] SERVICE ALERT:
u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
authenticate
Service Ok[2012-02-27 02:41:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok
- Current Servers: 5
Service Unknown[2012-02-27 02:40:53] SERVICE ALERT:
u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
authenticate
Service Ok[2012-02-27 02:35:53] SERVICE ALERT: u0;IRCD;OK;SOFT;2;IRCD ok
- Current Servers: 5
Service Unknown[2012-02-27 02:34:53] SERVICE ALERT:
u0;IRCD;UNKNOWN;SOFT;1;IRCD UNKNOWN: Unknown error - maybe could not
authenticate


Тези неща могат да се видят на http://phyllis.ludost.net/nagios3/ в
history, погледнете дали може да ги изчистите преди следващата задача.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120227/78f67b8b/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list