[Dict] Доколко са преведени проектите на Mozilla

Огнян Кулев ogi at tower.3.bg
Thu Oct 6 00:11:20 EEST 2011


На  5.10.2011 22:14, Alexander Shopov (Александър Шопов) написа:
>> $ svn checkout http://svn.openfmi.net/mozilla-bg/mozilla-beta-po/calendar/
> svn co httpS://svn.openfmi.net/mozilla-bg/mozilla-beta-po/calendar/
>
> Не знам, в момента приоритет ми е clutter. Какви са времевите рамки?

И без друго съм планирал голямо синхронизиране на термините в 
Firefox/Thunderbird/mozilla.com – аз ще се заема с довършването на 
превода на Calendar 1.0 :-)

–Огнян Кулев


More information about the Dict mailing list