[Dict] 20110901: Backup of gtp TRAC on fsa-bg.org FAILED!

Anton Katsarov anton at katsarov.org
Thu Sep 8 16:50:25 EEST 2011


В 13:07 +0300 на 08.09.2011 (чт), Ivaylo Valkov написа:
> Няма достъп до fsa-bg.org изобщо. Пощенският списък отскоро е
> преместен
> (чрез MX запис) на marla.ludost.net и затова е достъпен в момента.
> Вероятно машината е забила. Обикновено Сашо се обажда да я
> рестартират.
> Ако някой друг знае на кого да се обади, добре е да го направи. 

Какво върви на нея и знае ли се какъв ресурс изисква?

Евентуално да мислим друго решение, ако често има проблеми с тази
машина.

Поздрави:
-- 
Антон Кацаров
anton at katsarov.org
http://www.katsarov.org/
Ако не отговарям на писмата Ви: http://6lyokavitza.org/mail
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20110908/259449d7/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list