[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Tue Feb 21 10:47:03 EET 2012


-=| Alexander Shopov (Александър Шопов), 20.02.2012 20:48:15 +0200 |=-
> Офертата за file-roller от Дамян стои ли
> още, че нищо не съм получил.

Временно затруднение в използването на SVN. Прилагам обновен файл (от 
master на gnome.org).
-------------- next part --------------
# Bulgarian translation of file-roller po-file.
# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Filip Andonov <demercel at c4.com>, 2002.
# Rostislav Raykov <zbrox at i-space.org>, 2004.
# Vladimir Petkov <kaladan at gmail.com>, 2005, 2006.
# Yavor Doganov <yavor at gnu.org>, 2008.
# Alexander Shopov <ash at kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Krasimir Chonov <mk2616 at abv.bg>, 2011.
# Damyan Ivanov <dam+dict at ktnx.net>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: file-roller master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-"
"roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-22 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 10:26+0200\n"
"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+dict at ktnx.net>\n"
"Language-Team: Български <dict at fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: bg\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Файлът не е във формат .desktop"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:190
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Непозната версия на файла: %s"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:970
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Стартиране на %s"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1112
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1180
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1385
#, c-format
msgid "Can't pass documents to this desktop element"
msgstr "Към този обект на работния плот не може да се подават документи"

#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1406
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Не е обект за стартиране"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:226
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Указване на файла със запазените настройки"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
msgid "ID"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
msgid "Session management options:"
msgstr "Опции на управлението на сесии:"

#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:254
msgid "Show session management options"
msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"

#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1980
#: ../src/fr-window.c:5451
msgid "Archive Manager"
msgstr "Работа с архиви"

#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:2
msgid "Create and modify an archive"
msgstr "Създаване и промяна на архив"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
msgid "Compression level"
msgstr "Ниво на компресия"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
"very-fast, fast, normal, maximum."
msgstr ""
"Ниво на компресия когато се добавят файлове към архив. Допустими стойности: "
"„very-fast“ (много бързо), „fast“ (бързо), „normal“ (нормално), "
"„maximum“ (максимално)."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
msgid "Default volume size"
msgstr "Стандартен размер на тома"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:4
msgid "Display path"
msgstr "Показване на пътя"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
msgid "Display size"
msgstr "Показване на размера"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:6
msgid "Display the path column in the main window."
msgstr "Показване на колоната „Път“ в главния прозорец."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
msgid "Display the size column in the main window."
msgstr "Показване на колоната „Размер“ в главния прозорец."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:8
msgid "Display the time column in the main window."
msgstr "Показване на колоната „Време“ в главния прозорец."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:9
msgid "Display the type column in the main window."
msgstr "Показване на колоната „Вид“ в главния прозорец."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:10
msgid "Display time"
msgstr "Показване на време"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:11
msgid "Display type"
msgstr "Показване на вида"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:12
msgid "Do not overwrite newer files"
msgstr "Без презаписване на по-новите файлове"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:13
msgid "Editors"
msgstr "Редактори"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:14
msgid "Encrypt the archive header"
msgstr "Шифриране на заглавната част на архива"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
msgid "How to sort files"
msgstr "Как файловете да се подреждат"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
"will use always the same icon for all files (faster)."
msgstr ""
"Ако е истина, показваните икони ще зависят от вида на файла (по-бавно), "
"иначе ще се използва еднаква икона за всички файлове (по-бързо)."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
msgid "List Mode"
msgstr "Режим на изгледа"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
"with the file type."
msgstr ""
"Списък с програмите въведени в прозореца „Отваряне на файл“ без асоцииране "
"по вида на файла."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
msgid "Max history length"
msgstr "Максимална продължителност на историята"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
msgstr "Максимален брой записи в менюто „Скоро отваряни файлове“."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
msgid "Name column width"
msgstr "Широчина на колоната „Име“"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
msgid "Overwrite existing files"
msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
msgid "Recreate the folders stored in the archive"
msgstr "Пресъздаване на папките"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
msgid "Sort type"
msgstr "Вид подредба"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
msgid "The default size for volumes."
msgstr "Стандартен размер за томове."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
#| msgid "The default width of the name column the file list."
msgid "The default width of the name column in the file list."
msgstr "Стандартната широчина на колоната „Име“ в списъка с файлове."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
msgid ""
"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
msgstr ""
"Използвайте „all-files“ (показване на всички файлове), за да видите "
"файловете в единствен списък. Използвайте „as-folder“ (изглед като папка) за "
"разглеждане на архива като папка."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
msgid "Use mime icons"
msgstr "Използване на икони според MIME"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
msgid "View statusbar"
msgstr "Показване на лентата за състоянието"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30 ../src/ui.h:229
msgid "View the folders pane"
msgstr "Показване на панела с папки"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
msgid "View toolbar"
msgstr "Показване на лентата с инструменти"

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
msgid ""
"What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
"type, time, path."
msgstr ""
"Критерий за подреждане на файловете. Допустимите стойности: „name“ (име), "
"„size“ (размер), „type“ (вид), „time“ (време), „path“ (път)."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
msgid "Whether to display the folders pane."
msgstr "Показване на панела с папки."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
msgid "Whether to display the statusbar."
msgstr "Показване на лента за състоянието."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
msgid "Whether to display the toolbar."
msgstr "Показване на лентата с инструменти."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
msgid ""
"Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
"password will be required to list the archive content as well."
msgstr ""
"Шифрриране на заглавната част на архива. Ще се изисква парола за преглед на "
"съдържанието на архива."

#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
msgid ""
"Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
"ascending, descending."
msgstr ""
"Ред на подредба. Допустими стойности: „ascending“ (възходящ), "
"„descending“ (низходящ)."

#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
msgid "Load Options"
msgstr "Настройки на зареждането"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1
msgid "Compress"
msgstr "Компресиране"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
msgid "Location"
msgstr "Местоположение"

#. MB means megabytes
#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:4 ../data/ui/new.ui.h:2
msgid "MB"
msgstr "MB"

#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:6 ../data/ui/new.ui.h:3
msgid "Split into _volumes of"
msgstr "_Разделяне на томове по"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:4
msgid "_Encrypt the file list too"
msgstr "Шифриране и на _списъка с файлове"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
msgid "_Filename:"
msgstr "_Име на файл:"

#. Translators: after the colon there is a folder name.
#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5904
msgid "_Location:"
msgstr "_Местоположение:"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../data/ui/new.ui.h:5
msgid "_Other Options"
msgstr "_Други настройки"

#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
#: ../data/ui/new.ui.h:6 ../data/ui/password.ui.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Парола:"

#: ../data/ui/batch-password.ui.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се парола</span>"

#: ../data/ui/delete.ui.h:1
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"

#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
msgid "_All files"
msgstr "_Всички файлове"

#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
msgid "_Files:"
msgstr "_Файлове:"

#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
msgid "_Selected files"
msgstr "_Избрани файлове"

#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
msgid "example: *.txt; *.doc"
msgstr "(напр.: *.txt; *.doc)"

#: ../data/ui/password.ui.h:1
msgid ""
"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
msgstr ""
"<i><b>Забележка:</b> паролата ще бъде използвана, за да се шифрират файлове, "
"които вие добавяте към текущия архив и да дешифрирате такива, които "
"разархивирате. Когато архивът бива затворен, паролата ще бъде изтрита.</i>"

#: ../data/ui/password.ui.h:2
msgid "Password"
msgstr "Парола"

#: ../data/ui/password.ui.h:3
#| msgid "_Encrypt the file list too"
msgid "_Encrypt the file list"
msgstr "_Шифриране на списъка с файлове"

#: ../data/ui/update.ui.h:1
msgid "S_elect the files you want to update:"
msgstr "_Изберете файловете, които искате да обновите:"

#. secondary text
#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:175 ../src/dlg-update.c:203
#, c-format
msgid ""
"The file has been modified with an external application. If you don't update "
"the file in the archive, all of your changes will be lost."
msgid_plural ""
"%d files have been modified with an external application. If you don't "
"update the files in the archive, all of your changes will be lost."
msgstr[0] ""
"Файлът е бил променен от друга програма. Ако не обновите версията в архива, "
"всичките ви промени ще бъдат загубени."
msgstr[1] ""
"%d от файловете са били променени от друга програма. Ако не ги обновите в "
"архива, всичките ви промени ще бъдат загубени."

#: ../data/ui/update.ui.h:3
msgid "_Update"
msgstr "_Обновяване"

#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
msgid "Extract Here"
msgstr "Разархивиране тук"

#. Translators: the current position is the current folder
#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:316
msgid "Extract the selected archive to the current position"
msgstr "Разархивиране на избрания архив в текущата папка"

#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:333
msgid "Extract To..."
msgstr "Разархивиране в…"

#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:334
msgid "Extract the selected archive"
msgstr "Разархивиране на избрания архив"

#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:353
msgid "Compress..."
msgstr "Компресиране…"

#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:354
msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
msgstr "Създаване на компресиран архив с избраните обекти"

#: ../src/actions.c:156 ../src/actions.c:195 ../src/actions.c:231
#: ../src/dlg-batch-add.c:157 ../src/dlg-batch-add.c:173
#: ../src/dlg-batch-add.c:202 ../src/dlg-batch-add.c:247
#: ../src/dlg-batch-add.c:293 ../src/fr-window.c:2979
msgid "Could not create the archive"
msgstr "Архивът не може да бъде създаден"

#: ../src/actions.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:159 ../src/dlg-batch-add.c:295
msgid "You have to specify an archive name."
msgstr "Трябва да въведете име на архива."

#: ../src/actions.c:197
msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
msgstr "Нямате права да създавате архиви в тази папка"

#: ../src/actions.c:233 ../src/dlg-package-installer.c:268
#: ../src/dlg-package-installer.c:277 ../src/dlg-package-installer.c:305
#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6089 ../src/fr-window.c:6265
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Този вид архиви не се поддържа."

#: ../src/actions.c:247
msgid "Could not delete the old archive."
msgstr "Старият архив не може да бъде изтрит."

#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5826
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"

#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5265
msgid "All archives"
msgstr "Всички архиви"

#: ../src/actions.c:399 ../src/dlg-new.c:319
msgid "All files"
msgstr "Всички файлове"

#: ../src/actions.c:844
msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Авторски права © 2001-2010 Фондация за свободен софтуер"

#: ../src/actions.c:845
msgid "An archive manager for GNOME."
msgstr "Мениджър на архивите за GNOME."

#: ../src/actions.c:848
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox at i-space.org>\n"
"Владимир „kaladan“ Петков <kaladan at gmail.com>\n"
"Александър Шопов <ash at kambanaria.org>\n"
"\n"
"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"

#: ../src/dlg-add-files.c:99 ../src/dlg-add-folder.c:129
msgid "Could not add the files to the archive"
msgstr "Файловете на могат да бъдат добавени към архива"

#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:130
#, c-format
msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
msgstr "Нямате права за четене на файловете в папката „%s“"

#: ../src/dlg-add-files.c:148 ../src/ui.h:46
msgid "Add Files"
msgstr "Добавяне на файлове"

#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
#. * newer than the archive version.
#: ../src/dlg-add-files.c:164 ../src/dlg-add-folder.c:230
msgid "Add only if _newer"
msgstr "Добавяне, ако са по-_нови"

#: ../src/dlg-add-folder.c:216
msgid "Add a Folder"
msgstr "Добавяне на папка"

#: ../src/dlg-add-folder.c:231
msgid "_Include subfolders"
msgstr "_Включително подпапки"

#: ../src/dlg-add-folder.c:232
msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
msgstr "С _изключение на папките, които са символни връзки"

#: ../src/dlg-add-folder.c:235 ../src/dlg-add-folder.c:241
#: ../src/dlg-add-folder.c:247
msgid "example: *.o; *.bak"
msgstr "(пример: *.txt; *.doc)"

#: ../src/dlg-add-folder.c:236
msgid "Include _files:"
msgstr "_Включително файлове:"

#: ../src/dlg-add-folder.c:242
msgid "E_xclude files:"
msgstr "С _изключение на файлове:"

#: ../src/dlg-add-folder.c:248
msgid "_Exclude folders:"
msgstr "С изключение на _папки:"

#: ../src/dlg-add-folder.c:252
msgid "_Load Options"
msgstr "_Настройки за зареждане"

#: ../src/dlg-add-folder.c:253
msgid "Sa_ve Options"
msgstr "Настройки за _запазване"

#: ../src/dlg-add-folder.c:254
msgid "_Reset Options"
msgstr "_Ползване на стандартните настройки"

#: ../src/dlg-add-folder.c:882
msgid "Save Options"
msgstr "Настройки за запазване"

#: ../src/dlg-add-folder.c:883
#| msgid "Options Name:"
msgid "_Options Name:"
msgstr "_Име на настройката:"

#: ../src/dlg-ask-password.c:122
#, c-format
msgid "Enter the password for the archive '%s'."
msgstr "Въведете паролата за архива „%s“."

#: ../src/dlg-batch-add.c:174
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа знаците: %s\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/dlg-batch-add.c:177 ../src/fr-window.c:7466 ../src/fr-window.c:7468
msgid "Please use a different name."
msgstr "Използвайте друго име."

#: ../src/dlg-batch-add.c:204
msgid ""
"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
"folder."
msgstr ""
"Нямате необходимите привилегии, за да създадете архив в целевата папка."

#: ../src/dlg-batch-add.c:220 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6686
#, c-format
msgid ""
"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
"\n"
"Do you want to create it?"
msgstr ""
"Папката „%s“ не съществува.\n"
"\n"
"Искате ли да я създадете?"

#: ../src/dlg-batch-add.c:229 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6695
msgid "Create _Folder"
msgstr "Създаване на _папка"

#: ../src/dlg-batch-add.c:248 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6712
#, c-format
msgid "Could not create the destination folder: %s."
msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"

#: ../src/dlg-batch-add.c:265
msgid "Archive not created"
msgstr "Архивът не е създаден"

#: ../src/dlg-batch-add.c:313
msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Архивът вече съществува. Искате ли да го презапишете?"

#: ../src/dlg-batch-add.c:316
msgid "_Overwrite"
msgstr "_Презаписване"

#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
#: ../src/fr-window.c:4204 ../src/fr-window.c:6716 ../src/fr-window.c:6735
#: ../src/fr-window.c:6740
msgid "Extraction not performed"
msgstr "Разархивирането не е изпълнено."

#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4367 ../src/fr-window.c:4447
#, c-format
msgid ""
"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
msgstr "Нямате необходимите права да разархивирате архиви в папката „%s“"

#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:121
msgid "Extract"
msgstr "Разархивиране"

#: ../src/dlg-extract.c:380
msgid "Actions"
msgstr "Действия"

#: ../src/dlg-extract.c:396
msgid "Re-crea_te folders"
msgstr "_Пресъздаване на папките"

#: ../src/dlg-extract.c:400
msgid "Over_write existing files"
msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"

#: ../src/dlg-extract.c:404
msgid "Do not e_xtract older files"
msgstr "По-стари _файлове да не се разархивират"

#: ../src/dlg-new.c:440
msgctxt "File"
msgid "New"
msgstr "Нов"

#: ../src/dlg-new.c:453
msgctxt "File"
msgid "Save"
msgstr "Запазване"

#: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:219
msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
msgstr "Вътрешна грешка при търсенето на програми:"

#: ../src/dlg-package-installer.c:287
#, c-format
msgid ""
"There is no command installed for %s files.\n"
"Do you want to search for a command to open this file?"
msgstr ""
"Не е инсталирана команда за файловете от вида %s.\n"
"Искате ли да потърсите команда за отварянето им?"

#: ../src/dlg-package-installer.c:292
msgid "Could not open this file type"
msgstr "Този вид файлове не могат да се отварят"

#: ../src/dlg-package-installer.c:295
msgid "_Search Command"
msgstr "_Команда за търсене"

#. Translators: after the colon there is a folder name.
#: ../src/dlg-prop.c:106
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"

#: ../src/dlg-prop.c:118
msgctxt "File"
msgid "Name:"
msgstr "Име:"

#: ../src/dlg-prop.c:124
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "Свойства на %s"

#: ../src/dlg-prop.c:133
#| msgctxt "File"
#| msgid "Date Modified"
msgid "Last modified:"
msgstr "Дата на промяна:"

#: ../src/dlg-prop.c:143
msgid "Archive size:"
msgstr "Размер на архива:"

#: ../src/dlg-prop.c:154
msgid "Content size:"
msgstr "Размер на съдържанието:"

#: ../src/dlg-prop.c:174
msgid "Compression ratio:"
msgstr "Ниво на компресия:"

#: ../src/dlg-prop.c:189
msgid "Number of files:"
msgstr "Брой файлове:"

#: ../src/dlg-update.c:163
#, c-format
msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
msgstr "Да се обнови ли файлът „%s“ в архива „%s“?"

#: ../src/dlg-update.c:192
#, c-format
msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
msgstr "Да се обновят ли файловете в архива „%s“?"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:236
#, c-format
msgid "File _Format: %s"
msgstr "_Формат на файла: %s"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:397
msgid "All Files"
msgstr "Всички файлове"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:398
msgid "All Supported Files"
msgstr "Всички поддържани файлове"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:407
msgid "By Extension"
msgstr "По разширение"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:422
msgid "File Format"
msgstr "Формат на файла"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:440
msgid "Extension(s)"
msgstr "Разширение(я)"

#: ../src/eggfileformatchooser.c:675
#, c-format
msgid ""
"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
"choose a file format from the list below."
msgstr ""
"Програмата не може да открие формата на файл, който искате да използвате за "
"„%s“. Или ползвайте известно разширение за този формат на файл, или задайте "
"формата ръчно."

#: ../src/eggfileformatchooser.c:682
msgid "File format not recognized"
msgstr "Непознат формат на файл"

#: ../src/fr-archive.c:1158
msgid "File not found."
msgstr "Файлът не е намерен."

#: ../src/fr-archive.c:1261
#, c-format
#| msgid "File not found."
msgid "Archive not found"
msgstr "Архивът не е намерен."

#: ../src/fr-archive.c:2427
msgid "You don't have the right permissions."
msgstr "Нямате необходимите права."

#: ../src/fr-archive.c:2427
msgid "This archive type cannot be modified"
msgstr "Този архив не може да бъде променен"

#: ../src/fr-archive.c:2439
msgid "You can't add an archive to itself."
msgstr "Не можете да добавяте архив към него самия."

#. Translators: after the colon there is a filename.
#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:324
#: ../src/fr-command-tar.c:307
msgid "Adding file: "
msgstr "Добавяне на файл: "

#. Translators: after the colon there is a filename.
#: ../src/fr-command-7z.c:418 ../src/fr-command-rar.c:451
#: ../src/fr-command-tar.c:426
msgid "Extracting file: "
msgstr "Разархивиране на файл: "

#. Translators: after the colon there is a filename.
#: ../src/fr-command-rar.c:402 ../src/fr-command-tar.c:372
msgid "Removing file: "
msgstr "Премахване на файл: "

#: ../src/fr-command-rar.c:584
#, c-format
msgid "Could not find the volume: %s"
msgstr "Томът не може да бъде открит: %s"

#: ../src/fr-command-tar.c:381 ../src/fr-window.c:2314
msgid "Deleting files from archive"
msgstr "Изтриване на файлове в архива"

#: ../src/fr-command-tar.c:485
msgid "Recompressing archive"
msgstr "Компресиране наново на архива"

#: ../src/fr-command-tar.c:736
msgid "Decompressing archive"
msgstr "Разархивиране на компресирания файл"

#: ../src/fr-init.c:58
msgid "7-Zip (.7z)"
msgstr "7-Zip (.7z)"

#: ../src/fr-init.c:59
msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
msgstr "Tar, компресиран със 7z (.tar.bz)"

#: ../src/fr-init.c:60
msgid "Ace (.ace)"
msgstr "Ace (.ace)"

#: ../src/fr-init.c:62
msgid "Ar (.ar)"
msgstr "Ar (.ar)"

#: ../src/fr-init.c:63
msgid "Arj (.arj)"
msgstr "Arj (.arj)"

#: ../src/fr-init.c:65
msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"

#: ../src/fr-init.c:67
msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"

#: ../src/fr-init.c:68
msgid "Cabinet (.cab)"
msgstr "Cabinet (.cab)"

#: ../src/fr-init.c:69
msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
msgstr "Комикс, компресиран с rar (.cbr)"

#: ../src/fr-init.c:70
msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
msgstr "Комикс, компресиран с zip (.cbz)"

#: ../src/fr-init.c:73
msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"

#: ../src/fr-init.c:76
msgid "Ear (.ear)"
msgstr "Ear (.ear)"

#: ../src/fr-init.c:77
msgid "Self-extracting zip (.exe)"
msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"

#: ../src/fr-init.c:79
msgid "Jar (.jar)"
msgstr "Jar (.jar)"

#: ../src/fr-init.c:80
msgid "Lha (.lzh)"
msgstr "Lha (.lzh)"

#: ../src/fr-init.c:81
msgid "Lrzip (.lrz)"
msgstr "Lrzip (.lrz)"

#: ../src/fr-init.c:82
msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
msgstr "Tar, компресиран с lrzip (.tar.lrz)"

#: ../src/fr-init.c:84
msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
msgstr "Tar, компресиран с lzip (.tar.lz)"

#: ../src/fr-init.c:86
msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
msgstr "Tar, компресиран с lzma (.tar.lzma)"

#: ../src/fr-init.c:88
msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"

#: ../src/fr-init.c:89
msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
msgstr "Файл с образ за Windows (.wim)"

#: ../src/fr-init.c:90
msgid "Rar (.rar)"
msgstr "Rar (.rar)"

#: ../src/fr-init.c:93
msgid "Tar uncompressed (.tar)"
msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"

#: ../src/fr-init.c:94
msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"

#: ../src/fr-init.c:96
msgid "War (.war)"
msgstr "War (.war)"

#: ../src/fr-init.c:97
msgid "Xz (.xz)"
msgstr "Xz (.xz)"

#: ../src/fr-init.c:98
msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
msgstr "Tar, компресиран с xz (.tar.xz)"

#: ../src/fr-init.c:99
msgid "Zoo (.zoo)"
msgstr "Zoo (.zoo)"

#: ../src/fr-init.c:100
msgid "Zip (.zip)"
msgstr "Zip (.zip)"

#: ../src/fr-stock.c:41
msgid "C_reate"
msgstr "_Създаване"

#: ../src/fr-stock.c:42 ../src/fr-stock.c:43
msgid "_Add"
msgstr "_Добавяне"

#: ../src/fr-stock.c:44
msgid "_Extract"
msgstr "_Разархивиране"

#: ../src/fr-window.c:1516
#, c-format
msgid "%d object (%s)"
msgid_plural "%d objects (%s)"
msgstr[0] "%d обект (%s)"
msgstr[1] "%d обекта (%s)"

#: ../src/fr-window.c:1521
#, c-format
msgid "%d object selected (%s)"
msgid_plural "%d objects selected (%s)"
msgstr[0] "%d избран обект (%s)"
msgstr[1] "%d избрани обекта (%s)"

#: ../src/fr-window.c:1591
msgid "Folder"
msgstr "Папка"

#: ../src/fr-window.c:1988
msgid "[read only]"
msgstr "[само за четене]"

#: ../src/fr-window.c:2237
#, c-format
msgid "Could not display the folder \"%s\""
msgstr "Папката „%s“ не може да бъде показана"

#: ../src/fr-window.c:2305 ../src/fr-window.c:2335
msgid "Creating archive"
msgstr "Създаване на архив"

#: ../src/fr-window.c:2308
msgid "Loading archive"
msgstr "Зареждане на архив"

#: ../src/fr-window.c:2311
msgid "Reading archive"
msgstr "Четене на архив"

#: ../src/fr-window.c:2317
msgid "Testing archive"
msgstr "Тестване на архива"

#: ../src/fr-window.c:2320
msgid "Getting the file list"
msgstr "Извличане на списъка с файлове"

#: ../src/fr-window.c:2323 ../src/fr-window.c:2332
msgid "Copying the file list"
msgstr "Копиране на списъка с файлове"

#: ../src/fr-window.c:2326
msgid "Adding files to archive"
msgstr "Добавяне на файлове към архива"

#: ../src/fr-window.c:2329
msgid "Extracting files from archive"
msgstr "Разархивиране на файловете от архива"

#: ../src/fr-window.c:2338
msgid "Saving archive"
msgstr "Запазване на архив"

#: ../src/fr-window.c:2508
msgid "_Open the Archive"
msgstr "_Отваряне на архив"

#: ../src/fr-window.c:2509
msgid "_Show the Files"
msgstr "_Показване на файловете"

#: ../src/fr-window.c:2564
msgid "Archive:"
msgstr "Архив:"

#: ../src/fr-window.c:2735
msgid "Extraction completed successfully"
msgstr "Разархивирането завърши успешно"

#: ../src/fr-window.c:2758
msgid "Archive created successfully"
msgstr "Архивът е създаден успешно"

#: ../src/fr-window.c:2806
#| msgid "please wait..."
msgid "please wait…"
msgstr "изчакайте…"

#: ../src/fr-window.c:2891 ../src/fr-window.c:3026
msgid "Command exited abnormally."
msgstr "Командата спря неочаквано."

#: ../src/fr-window.c:2984
msgid "An error occurred while extracting files."
msgstr "Възникна грешка при разархивиране на файловете."

#: ../src/fr-window.c:2990
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\""
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"

#: ../src/fr-window.c:2995
msgid "An error occurred while loading the archive."
msgstr "Възникна грешка при зареждане на архива."

#: ../src/fr-window.c:2999
msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
msgstr "Възникна грешка при изтриване на файлове от архива."

#: ../src/fr-window.c:3005
msgid "An error occurred while adding files to the archive."
msgstr "Възникна грешка при добавяне на файлове към архива."

#: ../src/fr-window.c:3009
msgid "An error occurred while testing archive."
msgstr "Възникна грешка при тестването на архива"

#: ../src/fr-window.c:3013
msgid "An error occurred while saving the archive."
msgstr "Възникна грешка при запазване на архива."

#: ../src/fr-window.c:3017
msgid "An error occurred."
msgstr "Възникна грешка."

#: ../src/fr-window.c:3023
msgid "Command not found."
msgstr "Командата не е намерена."

#: ../src/fr-window.c:3225
msgid "Test Result"
msgstr "Резултати от теста"

#: ../src/fr-window.c:4047 ../src/fr-window.c:8017 ../src/fr-window.c:8051
#: ../src/fr-window.c:8301
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Операцията не може да бъде извършена"

#: ../src/fr-window.c:4073
msgid ""
"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
"archive?"
msgstr ""
"Искате ли да добавите този файл към текущия архив или да го отворите като "
"нов архив?"

#: ../src/fr-window.c:4103
msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
msgstr "Искате ли да създадете нов архив с тези файлове?"

#: ../src/fr-window.c:4106
msgid "Create _Archive"
msgstr "Създаване на _архив"

#: ../src/fr-window.c:4699 ../src/fr-window.c:5775
msgid "Folders"
msgstr "Папки"

#: ../src/fr-window.c:4737
msgctxt "File"
msgid "Size"
msgstr "Размер"

#: ../src/fr-window.c:4738
msgctxt "File"
msgid "Type"
msgstr "Вид"

#: ../src/fr-window.c:4739
msgctxt "File"
msgid "Date Modified"
msgstr "Дата на промяна"

#: ../src/fr-window.c:4740
msgctxt "File"
msgid "Location"
msgstr "Местоположение"

#: ../src/fr-window.c:4749
msgctxt "File"
msgid "Name"
msgstr "Име"

#: ../src/fr-window.c:5696
msgid "Find:"
msgstr "Търсене:"

#: ../src/fr-window.c:5783
msgid "Close the folders pane"
msgstr "Затваряне на панела с папки"

#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
#: ../src/fr-window.c:5814
msgid "Open _Recent"
msgstr "_Скоро отваряни файлове"

#: ../src/fr-window.c:5815 ../src/fr-window.c:5827
msgid "Open a recently used archive"
msgstr "Отваряне на скоро използван архив"

#: ../src/fr-window.c:6257
#, c-format
msgid "Could not save the archive \"%s\""
msgstr "Неуспех при запазването на архива „%s“"

#: ../src/fr-window.c:7115
msgid "Last Output"
msgstr "Последен изход"

#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/fr-window.c:7420
msgid "New name is void, please type a name."
msgstr "Новото име е празно. Въведете име."

#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/fr-window.c:7425
msgid "New name is the same as old one, please type other name."
msgstr "Новото име е същото като старото. Въведете друго име."

#. Translators: the %s references to a filename. This message can appear when renaming a file.
#: ../src/fr-window.c:7430
#, c-format
#| msgid ""
#| "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: "
#| "%s\n"
#| "\n"
#| "%s"
msgid ""
"Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
"characters: %s, please type other name."
msgstr ""
"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа някой от знаците „%s“. Въведете "
"друго име."

#: ../src/fr-window.c:7466
#, c-format
msgid ""
"A folder named \"%s\" already exists.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Вече има папка с име „%s“.\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/fr-window.c:7468
#, c-format
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Вече има файл с име „%s“.\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/fr-window.c:7538
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"

#: ../src/fr-window.c:7539
#| msgid "New folder name"
msgid "_New folder name:"
msgstr "_Ново име на папка"

#: ../src/fr-window.c:7539
#| msgid "New file name"
msgid "_New file name:"
msgstr "_Ново име на файл"

#: ../src/fr-window.c:7543
msgid "_Rename"
msgstr "П_реименуване"

#: ../src/fr-window.c:7560 ../src/fr-window.c:7580
msgid "Could not rename the folder"
msgstr "Папката не може да бъде преименувана"

#: ../src/fr-window.c:7560 ../src/fr-window.c:7580
msgid "Could not rename the file"
msgstr "Файлът не може да бъде преименуван"

#: ../src/fr-window.c:7978
msgid "Paste Selection"
msgstr "Поставяне на избраното"

#: ../src/fr-window.c:7979
#| msgid "Destination folder"
msgid "_Destination folder:"
msgstr "_Папка, в която да се разархивира"

#: ../src/fr-window.c:8580
msgid "Add files to an archive"
msgstr "Добавяне на файловете към архив"

#: ../src/fr-window.c:8624
msgid "Extract archive"
msgstr "Разархивиране на архив"

#. This is the time format used in the "Date Modified" column and
#. * in the Properties dialog. See the man page of strftime for an
#. * explanation of the values.
#: ../src/glib-utils.c:560
msgid "%d %B %Y, %H:%M"
msgstr "%d %B %Y, %H:%M"

#. Expander
#: ../src/gtk-utils.c:421
msgid "Command _Line Output"
msgstr "_Изход на командния ред"

#: ../src/gtk-utils.c:750
msgid "Could not display help"
msgstr "Неуспех при показването на ръководството"

#: ../src/main.c:51
msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
msgstr ""
"Добавяне на файлове в избрания архив и\n"
"                  спиране на програмата"

#: ../src/main.c:52
msgid "ARCHIVE"
msgstr "АРХИВ"

#: ../src/main.c:55
msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
msgstr ""
"Добавяне на файлове, като се пита за името\n"
"                  на архива, и спиране на програмата"

#: ../src/main.c:59
msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
msgstr ""
"Разархивиране на архивите в определена\n"
"                  папка и спиране на програмата"

#: ../src/main.c:60 ../src/main.c:72
msgid "FOLDER"
msgstr "ПАПКА"

#: ../src/main.c:63
msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
msgstr ""
"Разархивиране на архиви, като се пита за\n"
"                  целевата папка, и спиране на програмата"

#: ../src/main.c:67
msgid ""
"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
"program"
msgstr ""
"Разархивиране на архивите в определена\n"
"                  папка и спиране на програмата"

#: ../src/main.c:71
msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
msgstr ""
"Папка по подразбиране за командите „--add“\n"
"                  и „--extract“"

#: ../src/main.c:75
msgid "Create destination folder without asking confirmation"
msgstr ""
"Създаване на папката за файловете, без да\n"
"                  се иска потвърждение"

#: ../src/main.c:296 ../src/server.c:444
msgid "- Create and modify an archive"
msgstr "— създаване и промяна на архив"

#: ../src/main.c:312 ../src/server.c:457
msgid "File Roller"
msgstr "File Roller"

#: ../src/ui.h:31
msgid "_Archive"
msgstr "_Архив"

#: ../src/ui.h:32
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"

#: ../src/ui.h:33
msgid "_View"
msgstr "_Изглед"

#: ../src/ui.h:34
msgid "_Help"
msgstr "Помо_щ"

#: ../src/ui.h:35
msgid "_Arrange Files"
msgstr "По_дреждане на файлове"

#: ../src/ui.h:39
msgid "Information about the program"
msgstr "Информация за програмата"

#: ../src/ui.h:42
#| msgid "Add Files"
msgid "_Add Files…"
msgstr "_Добавяне на файлове"

#: ../src/ui.h:43 ../src/ui.h:47
msgid "Add files to the archive"
msgstr "Добавяне на файлове към архив"

#: ../src/ui.h:50
#| msgid "Add a Folder"
msgid "Add a _Folder…"
msgstr "Добавяне на _папка"

#: ../src/ui.h:51 ../src/ui.h:55
msgid "Add a folder to the archive"
msgstr "Добавяне на папка към архива"

#: ../src/ui.h:54
msgid "Add Folder"
msgstr "Добавяне на папка"

#: ../src/ui.h:59
msgid "Close the current archive"
msgstr "Затваряне на текущия архив"

#: ../src/ui.h:62
msgid "Contents"
msgstr "Ръководство"

#: ../src/ui.h:63
msgid "Display the File Roller Manual"
msgstr "Показване на ръководството на File Roller"

#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
msgid "Copy the selection"
msgstr "Копиране на избраното"

#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
msgid "Cut the selection"
msgstr "Отрязване на избраното"

#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Поставяне от буфера за обмен"

#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
#| msgid "_Rename"
msgid "_Rename…"
msgstr "Преи_менуване…"

#: ../src/ui.h:80 ../src/ui.h:101
msgid "Rename the selection"
msgstr "Преименуване на избраното"

#: ../src/ui.h:84 ../src/ui.h:105
msgid "Delete the selection from the archive"
msgstr "Изтриване на избраното от архива"

#: ../src/ui.h:109
msgid "Dese_lect All"
msgstr "_Отмяна на избора на всичко"

#: ../src/ui.h:110
msgid "Deselect all files"
msgstr "Отмяна на избора на всички файлове"

#: ../src/ui.h:113 ../src/ui.h:117
#| msgid "_Extract"
msgid "_Extract…"
msgstr "_Разархивиране…"

#: ../src/ui.h:114 ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
msgid "Extract files from the archive"
msgstr "Разархивиране на файлове от архива"

#: ../src/ui.h:125
#| msgid "Find:"
msgid "Find…"
msgstr "Търсене…"

#: ../src/ui.h:130
#| msgctxt "File"
#| msgid "New"
msgid "New…"
msgstr "Нов…"

#: ../src/ui.h:131
msgid "Create a new archive"
msgstr "Създаване на нов архив"

#: ../src/ui.h:134
#| msgid "Open"
msgid "Open…"
msgstr "Отваряне…"

#: ../src/ui.h:135 ../src/ui.h:139
msgid "Open archive"
msgstr "Отваряне на архив"

#: ../src/ui.h:142
#| msgid "_Open With..."
msgid "_Open With…"
msgstr "Отваряне _с…"

#: ../src/ui.h:143
msgid "Open selected files with an application"
msgstr "Отваряне на избрани файлове със зададена програма"

#: ../src/ui.h:146
#| msgid "Password"
msgid "Pass_word…"
msgstr "П_арола…"

#: ../src/ui.h:147
msgid "Specify a password for this archive"
msgstr "Определете парола за този архив"

#: ../src/ui.h:151
msgid "Show archive properties"
msgstr "Показване свойствата на архива"

#: ../src/ui.h:155
msgid "Reload current archive"
msgstr "Презареждане на текущия архив"

#: ../src/ui.h:158
#| msgid "Save As..."
msgid "Save As…"
msgstr "Запазване като…"

#: ../src/ui.h:159
msgid "Save the current archive with a different name"
msgstr "Запазване на текущия архив с друго име"

#: ../src/ui.h:163
msgid "Select all files"
msgstr "Избиране на всички файлове"

#: ../src/ui.h:167
msgid "Stop current operation"
msgstr "Спиране на текущата операция"

#: ../src/ui.h:170
msgid "_Test Integrity"
msgstr "_Изпробване на архива"

#: ../src/ui.h:171
msgid "Test whether the archive contains errors"
msgstr "Тестване дали архивът съдържа грешки"

#: ../src/ui.h:175 ../src/ui.h:179
msgid "Open the selected file"
msgstr "Отваряне на избрания файл"

#: ../src/ui.h:183 ../src/ui.h:187
msgid "Open the selected folder"
msgstr "Отваряне на избраната папка"

#: ../src/ui.h:192
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Отиване в предишното посетено място"

#: ../src/ui.h:196
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Отиване в следващото посетено място"

#: ../src/ui.h:200
msgid "Go up one level"
msgstr "Отиване едно ниво нагоре"

#. Translators: the home location is the home folder.
#: ../src/ui.h:205
msgid "Go to the home location"
msgstr "Отиване в личните файлове"

#: ../src/ui.h:213
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Лента с инструменти"

#: ../src/ui.h:214
msgid "View the main toolbar"
msgstr "Показване на главната лента с инструменти"

#: ../src/ui.h:218
msgid "Stat_usbar"
msgstr "Лента за с_ъстоянието"

#: ../src/ui.h:219
msgid "View the statusbar"
msgstr "Показване на лентата за състоянието"

#: ../src/ui.h:223
msgid "_Reversed Order"
msgstr "_Обратен ред"

#: ../src/ui.h:224
msgid "Reverse the list order"
msgstr "Обръщане на подредбата на списъка"

#: ../src/ui.h:228
msgid "_Folders"
msgstr "П_апки"

#: ../src/ui.h:238
msgid "View All _Files"
msgstr "По_казване на всички файлове"

#: ../src/ui.h:241
msgid "View as a F_older"
msgstr "И_зглед като папка"

#: ../src/ui.h:249
msgid "by _Name"
msgstr "по _име"

#: ../src/ui.h:250
msgid "Sort file list by name"
msgstr "Подреждане файловете по име"

#: ../src/ui.h:252
msgid "by _Size"
msgstr "по _размер"

#: ../src/ui.h:253
msgid "Sort file list by file size"
msgstr "Подреждане на файловете по размер"

#: ../src/ui.h:255
msgid "by T_ype"
msgstr "по _вид"

#: ../src/ui.h:256
msgid "Sort file list by type"
msgstr "Подреждане на файловете по вид"

#: ../src/ui.h:258
msgid "by _Date Modified"
msgstr "по _дата на промяна"

#: ../src/ui.h:259
msgid "Sort file list by modification time"
msgstr "Подреждане на файловете по датата на промяна"

#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
#: ../src/ui.h:262
msgid "by _Location"
msgstr "по _местоположение"

#. Translators: location is the file location
#: ../src/ui.h:264
msgid "Sort file list by location"
msgstr "Подреждане на файловете по местоположение"

#~ msgid "Modified on:"
#~ msgstr "Променен на:"

#~ msgid "The file doesn't exist"
#~ msgstr "Файлът не съществува"

#~ msgid "The new name is void."
#~ msgstr "Новото име е празно."

#~ msgid "The new name is equal to the old one."
#~ msgstr "Новото име е същото като старото."

#~ msgid "_Add Files..."
#~ msgstr "_Добавяне на файлове…"

#~ msgid "Add a _Folder..."
#~ msgstr "Добавяне на п_апка…"

#~ msgid "_Rename..."
#~ msgstr "Пр_еименуване…"

#~ msgid "_Extract..."
#~ msgstr "_Разархивиране…"

#~ msgid "Find..."
#~ msgstr "Търсене…"

#~ msgid "_Last Output"
#~ msgstr "Последен из_ход"

#~ msgid "View the output produced by the last executed command"
#~ msgstr "Разглеждане на изхода от последната изпълнена команда"

#~ msgid "New..."
#~ msgstr "Нов..."

#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Отваряне..."

#~ msgid "Pass_word..."
#~ msgstr "Паро_ла…"


More information about the Dict mailing list