[Dict] Dict Digest, Vol 109, Issue 2

Alexander Shopov ash at kambanaria.org
Mon Sep 8 15:57:45 EEST 2014


> GMail ми го показва с въпросителни знаци вместо с кирилица, въпреки че е
> указано да е с кодировка „UTF-8“.
Как получаваш пощата - писмо по писмо или одневни обобщения от по няколко писма?
Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list