[Sa] Progress report, следваща сбирка

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Sep 5 20:45:11 EEST 2015


https://sa.ludost.net/?p=75

Иначе, май нямаме много неща за следващите сбирки. Има една идея да
говорим за wireless мрежи, като трябва да видя колко железария мога да
събера по въпроса и може би да направим една мрежа като на CCC конгреса
(и каквато планираме за OpenFest), и няколко point-to-point връзки.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150905/b48401ca/attachment.sig>


More information about the sa mailing list