[Us] Подкаст студио

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Dec 9 20:35:45 EET 2017


On Sat, 9 Dec 2017 18:31:12 +0200
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Тествахме го, може да се чуе как звучи на
> https://vasil.ludost.net/podcast-test.flac.
> 

Усилен вариант, т.е. след малко обработка, да се чува не само на
слушалки: https://vasil.ludost.net/podcast-test-amp.flac

Някой може ли да замъкне едно gopro или нещо такова в лаба, да снима
студиото, да можем с някакви такива снимки да го обявим?

(и някой може да направи един podcast от ланпартито, с викането от
другите стаи на фон :) ).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171209/e8b9322d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list