[Us] Лиспващи данни от базата на сайта на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 27 11:54:01 EET 2017


User-а на лаба не се е логвал на marla тоя месец и не виждам нещо
странно по базата. Мога да гледам логове някъде по самия сайт или нещо
такова, ама от сървърна страна коментарояд няма пускан ...

Вордпреса какви логове има?


On Mon, 27 Feb 2017 11:24:35 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Дали някой е трил или възстановявал архив на сайта?
> 
> Вчера одобрих коментар и му отговорих. В петък поне един човек е
> попълвал формуляра за регистрация към курса и записването му просто
> го няма в базата.
> 
> Някой някакви идеи?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170227/20d38e4e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list