[Us] дядо коледа^Wгуру

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jul 12 12:11:28 EEST 2017


Понеже Гуру се мести, е оставил в лаба няколко кашона неща, които може
да решим да ползваме, останалото да изхвърлим. Една лампа (за видео
неща) съм прибрал в студиото, има един HUB, който ще ни е много полезен
за демонстрации, някой може ли да прегледа останалото?:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170712/3c29f087/attachment.sig>


More information about the Us mailing list