[Us] Предложение от TaxiMe

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Mon Nov 6 15:54:40 EET 2017


Привет,

Днес дойде човек от TaxiMe да си прибере банера от OpenFest, хареса много
мястото и направи следното предложение - да добавят код за отстъпка (2лв, за
нови потребители) INITLAB в тяхното приложение и да сложат табелка в лаба. Вие
какво мислите по въпроса?

Поздрави,
Иво
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171106/f75c722d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list