[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Fri Jan 26 10:29:58 EET 2018


Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да прочете
предложението -
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593.

И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.

On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote:
> Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите - идеята е лаба да
> подкрепи едно отворено писмо/кауза, по темата авторски права (пак
> мислят глупости от типа на "хостингите трябва да филтрират
> съдържание"). Самото писмо е
> https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing, 
> предлагам лабът да го подкрепи.
> 
> Подкрепата се изразява в следното:
> - съгласяваме се (гласуваме го);
> - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой представителен
>   (Владо) да качат на сайта.
> 
> Мнения?
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/9afac9a4/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list