[Us] Калин Чернев - "защитен вид"

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Oct 2 10:44:03 EEST 2018


On Tue, 2 Oct 2018 10:19:38 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Бившия ми съдружник, a.k.a. новия собственик на старата ми фирма, е
> превел пари за защитен вид с гъвкаво бюро, та му пуснах права за
> отваряне на вратата във Фауна.
> 
> В тая връзка ще помоля Крок да го добави в yo at initlab.org с
> kalin.chernev at gmail.com.
> 
> Лека по лека ще почне да виси по-често в Лаба :)
> 

Записан е.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/c67325f9/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list