[Us] италианеца в Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Oct 27 12:55:07 EEST 2018


On Sat, 27 Oct 2018 12:45:23 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Дамяно днес ще идва към Лаба към 3 следобед, че да го покаже на
> някакви приятели (някаква българка, юрист, с интереси в privacy
> темата, и май някаква нейна приятелка). Ако някой има възможността да
> ги посрещне или иска да полафи специално с Дамяно, това е шансът му :)

В момента съм в лаба, ако успея да остана до 3, даже сигурно ще го
прегърна :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181027/237cc1ff/attachment.sig>


More information about the Us mailing list