[Us] дарение за лаба/фактура

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jul 19 09:57:06 EEST 2019


Не е спешно, те така и така данните ще ми ги дадат следващата седмица,
ще те издиря и така.

On Fri, 19 Jul 2019 10:51:09 +0400
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти,
> 
> Ако не е спешно,  мога да го свърша в началото на следващата седмица,
> когато ще съм обратно в България.
> 
> On Thu, Jul 18, 2019, 14:23 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Гуру е правил запис на едни хора, и иска парите от там (200лв) да ги
> > дари на лаба, само трябва да се издаде една фактура, кой може да го
> > свърши това? Ще имам данните следващата седмица.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190719/4623bd27/attachment.sig>


More information about the Us mailing list