[Us] Лекция за OpenFest

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Oct 4 08:10:44 EEST 2019


On Thu, 26 Sep 2019 11:45:13 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момци, оттеглям се от идеята за участие в openfest, тъй че преценете
> дали и каква лекция ще направите. Имам сериозна нужда от почивка и не
> смятам за здравословно да се навирам и в това начинание при такова
> лично състояние.
> 

Добри хора от УС, нали ще включите това в дневния ред за вторник?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191004/3e6d6312/attachment.sig>


More information about the Us mailing list