[Us] Необходими документи за RIPE

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Dec 18 19:16:57 EET 2020


Здрасти,

Пращам това до текущия управителен съвет, те ще ти пратят обратно
документи.

On Fri, 18 Dec 2020 18:01:21 +0200
Hristo Dimitrov <hristo.dimitrov at delta.bg> wrote:

> Здравей
> 
> Поради мигриране на LIR акауна на delta softmedia към delta hightech
> ще е необходимо да се направи нов договор за спонсортво на LIR
> акаунта на Initlab. За целтта ще е необходимо Уведомление от
> Агенцията по вписванията за фирмата Initlab. Ще бъде ли възможно да
> ми пратиш тези документи за да можем да задвижим процедурата?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20201218/7a3446ed/attachment.sig>


More information about the Us mailing list