[Us] init Lab | бележки по Устава | 1 критична бележка

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jun 15 12:22:41 EEST 2021


Здрасти отново,

Признателен съм ти за посочените проблеми за изглаждане в устава ни! Ще ги
обсъдя с УС, за да видим по какъв начин могат да се случат нещата.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Mon, Jun 14, 2021 at 5:56 PM www.Advocati.org <advocati at gmx.com> wrote:

> Следват бележки по Устава на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“.
>
> *С особена критичност посочвам втората част на бележка №4 по-долу* –
> установявам проблем, който теоретично може да доведе до недействителност на
> Общото събрание от 28-ми. Консултирайте се с колегата, който води
> адвокатската ви работа!
>
> -------------------------------------
>
> 1. Изразът „Гражданско сдружение“ е юридически неправилен. Съществуват
> юридически лица с нестопанска цел („Сдружения“ и „Фондации“), и отделно от
> тях – Граждански дружества. Във вашия случай става дума за „Сдружение“.
> Въведените със закон понятия са задължителни и не могат да се нюансират.
> Препоръчвам да коригирате заглавието на Устава, примерно така:
>
> УСТАВ
> на Сдружение „инит Лаб“ с ЕИК-176293464
>
> 2. Две съществени решения – по чл. 4, ал. 2 (задължаване на членовете да
> покрият загуби чрез допълнителни вноски) и по чл. 5, ал. 2 (преобразуване
> на Сдружението) е определено да могат да бъдат взети от повече от
> половината членове (при учредяването сте били 11, следователно 6 членове са
> могли да вземат такова решение). Помислете дали натоварването на членовете
> с допълнителни задължения (напр. по €100 хиляди на калпак) и
> преобразуването на Сдружението (напр. сливането му с Microsoft Corporation)
> е добре да се поверява на такъв брой членове? Бихте могли да увеличите
> минималния брой – особено ако е лесно да се стане член и съществува
> възможност от Microsoft Corporation да ви изпратят 10 „ентусиасти“, които
> да ви превземат отвътре?
>
> 3. Съгласно чл. 8, ал. 4 (отпадане), при закъсняване с плащането на
> членския внос 1 месец настъпва автоматично прекратяване на членството.
> Вярно, че при вас членството възниква много лесно повторно, но помислете
> дали не е по-правилно срокът да е малко по-дълъг – примерно 3 месеца?
> Понякога човек влиза в интензивното Covid-19 отделение (примерно) и за 1
> месец пропуска какви ли не неща!
>
> 4. В чл. 13, ал. 2 (покана за свикване на Общото събрание) сте предвидили
> поканата да е 1 месец предварително, но сте пропуснали да посочите, че в
> нея следва да се посочи по чия инициатива се свиква Общото събрание (вж.
> чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ). Освен това, с последните промени по ЗЮЛНЦ отпадна
> задължението за обнародване на поканата в Държавен вестник, но се въведе
> задължение за публикуване в Търговския регистър (чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ),
> освен ако в Устава не е предвидено друго. Това означава, че Общо събрание
> не може да се проведе, ако поканата не е публикувана в Търговския регистър
> – и следователно взетите решения на такова Общо събрание са юридически
> нищожни (невалидни, все едно изобщо не са вземани). Тъй като единственият
> обявен в Търговския регистър акт за Сдружението е Годишен финансов отчет за
> 2017 г., установявам, че такова публикуване не е направено – следователно
> за мен спорен остава въпросът дали решенията, които планирате да се вземат
> на 28-ми, изобщо ще може да бъдат вписани в Търговския регистър? *Критично
> препоръчвам* да отразите в Устава, че поканата се публикува на официалния
> сайт на Сдружението www.initlab.org (или нещо подобно), за да изпълните
> изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; както и да посочите, че в поканата
> се отразява по чия инициатива се свиква Общото събрание.
>
> 5. В чл. 31, ал. 1, т. 2 (отразена като втори булет) сте отбелязали
> възможността за прекратяване на Сдружението „по взаимно съгласие“. С такова
> съгласие може да се прекрати граждански брак, но не и Сдружение. Предлагам
> да отстраните юридическата терминологична неточност, като запишете, че
> решението за прекратяване се взема „с единодушие“ на Общото събрание (което
> по същество е същото).
>
> 6. В чл. 33, ал. 2 („влизане в сила“ на ликвидацията) сте допуснали
> юридическа терминологична неточност. Ликвидацията не може да „влезе в сила“
> – тя приключва със заличаване на Сдружението. Препоръчвам да нанесете чисто
> редакционна корекция в текста.
>
> 7. В чл. 35 (съдържание на изходящата документация) сте допуснали архаични
> формулировки, които не съответстват на новия ред за регистрация и
> идентификация на ЮЛНЦ в България. Препоръчвам като задължително съдържание
> на изходящата документация да запишете наименованието на Сдружението,
> неговия ЕИК, адрес на управление и представляващо лице.
>
> 8. Въпреки специфичната насоченост на init Lab, никъде не сте въвели
> възможност в заседания на Управителния съвет да се участва и дистанционно
> (чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ). Препоръчвам да добавите тази възможност, за да не
> направите евентуални решения, взети дистанционно, юридически невалидни.
> Формулировката в закона е тази: „Присъстващо е и лице, с което има
> двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
> самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
> решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
> председателстващия заседанието.“
>
> 9. Имайте предвид, че след като сте обявили Сдружението в обществена
> полза, сте длъжни да имате най-малко 7 членове-физически лица (чл. 19, ал.
> 2 от ЗЮЛНЦ). Ако броят ви падне под този минимум, е възможно будни граждани
> или прокурорът да поискат вашето прекратяване от Съда. Казвам това
> профилактично, тъй като не знам колко члена имате и колко от тях са
> наистина активни и свързани с работите на Сдружението.
>
> -------------------------------------
>
> Толкова засега от мен.
>
>
>
> ___ www.Advocati.org __________________
> ius est ars boni et aequi
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210615/9d581566/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list