[Dict] Официален формат за време

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Wed Dec 16 16:32:46 EET 2015


Привет,

Днес изпратих доклад за грешка в пакет на Дебиан с локали на GNU libc 
(https://bugs.debian.org/808143) по повод на това, че форматът на 
времето използва запетаи за разделител:

 $ locale -k t_fmt t_fmt_ampm
 t_fmt="%k,%M,%S"
 t_fmt_ampm="%l,%M,%S"

За сравнение, пълният формат за дата и час използва двоеточие, 
а и никъде другаде не съм виждал да се използват запетаи:

 $ locale -k date_fmt
 date_fmt="%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"

В отговора ме питат мога ли да се позова на официален източник за 
правилния формат. Някои знае ли такъв официален източник?

Промяната, с която е установен сегашния формат е от 2001 
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=commitdiff;h=fa13c459 и на 
мен ми изглежда като грешка.

--
  Дамян


More information about the Dict mailing list