[Sa] Входен тест

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 17 19:00:00 EET 2012


Няколко подробности, преди да започнете:

Хората, които бъдат одобрени, ще имат право да пращат писма в списъка (и
съответно ще са участници), останалите ще бъдат модерирани.

Ще пратя в списъка писмо с хората, които са одобрени, в рамките на 24
часа.

Attach-нете публичен ssh ключ към писмото си.

Пратете отговорите директно до мен, не до списъка, в рамките на 1 час.		Входен тест:

0. Име, варианти за контакт.

1. Напишете програма на избран от вас език за програмиране, която
извежда числата от 1 до 100, като ако числото се дели на 3, извежда
вместо него "Fizz", ако числото се дели на 5 извежда вместо него "Buzz",
а ако се дели и на 5, и на 3, да извежда вместо числото "FizzBuzz".

2. Напълно уникални ли са в Internet IPv4 адресите? Защо?

3. Защо искате да запишете този курс?

4. Кои от следните числа не са степен на 2:
1024, 65536, 2048, 163848, 128, 256, 32, 131072, 6561, 164

5. За колко време ще се предаде по 300bps серийна асинхронна (модемна)
връзка изходът на FizzBuzz програмата от зад.1?

6. Каква операционна система ще инсталирате на собствения си сървър?

7. Колко сървъра използва wikipedia?

8. Каква е разликата между сървърните и desktop операционните системи?

9. 2+2= ?

10. Подредете хардуерните компоненти на един съръвър по вероятността да
откажат, започвайки с тези с най-голяма вероятност. 

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120217/f117a461/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list