[Us] Промяна на менюто и зареждане на лавката

Mario Mishev mario at ludost.net
Fri Jul 1 23:03:14 EEST 2016


Здрастуйте,

Понеже https://github.com/initLab/initLab/issues/129 породи някаква
дискусия с крокодилестия, и той има резерви към обновяването наменюто,
айде дайте си input-а.

Аз лично смятам че е добре да запитаме мембърите какво биха искали, да
отсеем каквото няма да е viable и след това да се вземе някакво
количество като за тест.


Поздрави,

Марио

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160701/da16bbad/attachment.sig>


More information about the Us mailing list