[Us] Отключена врата

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jul 7 14:40:46 EEST 2016


Ще ги питам.

On Thu, 7 Jul 2016 14:31:18 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Дамите, които си правиха среща вчера. Аз им оставих отключено в 7 без
> 15, че да не звънят на Зеления като дойдат 5 минути след като съм
> тръгнал.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2016-07-07 1:04 GMT+03:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
> 
> > Забелязах, че вратата беше оставена отключена. Не знам кой е бил
> > последен, но
> > съм заключил.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160707/2d4f15df/attachment.sig>


More information about the Us mailing list