[Us] Fwd: Linux for Developers

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jul 16 09:10:09 EEST 2016


Може да го пуснем до members, не мисля, че има някой от УС, който да би
се заел в момента (време и т.н.).

On Sat, 16 Jul 2016 03:08:00 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Светльо ме подпитва за нещо, за което няма да мога да му помогна. Дали
> някой от вас, или някой член, за когото аз не се сещам, смятате, че
> би му било интересно да се захване?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Svetlin Nakov <svetlin at nakov.com>
> Date: 2016-07-15 23:05 GMT+03:00
> Subject: Linux for Developers
> To: Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>
> 
> 
> Здравей Влад,
> 
> Замислили сме да организираме *малък курс "Linux for Developers"* в
> СофтУни.
> 
> Идеята е да се дадат *базови Linux умения на програмисти*, които
> пишат на Java или PHP или JS: работа с конзолата, shell commands,
> настройка на Apache, nginx, MySQL, Linux текстови редактори като Vim,
> писане на bash скриптове, работа с docker и подобни developer-ски
> тънкости.
> 
> Води ли ти се кратко обучение за това на СофтУни конфа (
> http://camp.softuni.bg) или извън него?
> 
> Има ли в лаба някой, който му се занимава с това?
> 
> Regards,
> 
> Svetlin Nakov
> 
> Software University – https://softuni.bg

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160716/934ea647/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list