[Us] Относно зала в init Lab 12-14 август

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 20 12:48:15 EEST 2016


Здрасти,

On Wed, 20 Jul 2016 12:38:19 +0300,
Svetlana Kostova wrote:
> От колко до колко може да се стои в залата

Можете да стоите до колкото часа искате. Ако искате да останете до късно, ще ви
обясним как се заключва.

On Wed, 20 Jul 2016 12:38:19 +0300,
Svetlana Kostova wrote:
> колко би ни струвало?

Ако събитието ви е безплатно за участниците, не би ви струвало нищо, но ако
искате, можете да направите дарение на Лаба в размер по ваша преценка :).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160720/c1308c76/attachment.sig>


More information about the Us mailing list