[Us] Относно зала в init Lab 12-14 август

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 20 13:29:55 EEST 2016


On Wed, 20 Jul 2016 12:59:39 +0300,
Svetlana Kostova wrote:
> 
> Уникални сте
> Ще ви подкрепим разбира се
> 
> Добре много ни допадна всичко до тук. Събитието ни е безплатно, само ние
> четеримата сме. Мога ли да ни запазя тази зала,за която спомена в миналото
> съобщение за 12,13,14 август. Като на 12-ти ще дойдем към 8 вечерта. 
> 

Запазвам,

На 12-и съм ви сложил в работното помещение, в случай че в Рубинената стая има
RailsGirls учебна група. Ако не се състои/след като приключи, можете да се
преместите там.

Ако останете до късно, изгасяте всички лампи в Лаба, последният излизащ отваря
входната врата, натиска голямото червено копче вдясно отгоре, излиза и я
затваря. Няколко секунди след това трябва да се чуе характерен звук от
заключването на резето.

Прилагам и карта и снимки на двете стаи, в случай че досега не сте идвали в Лаба
:).

http://wiki.initlab.org/images/8/83/Floorplan-labeled.jpg

http://wiki.initlab.org/index.php/InitLabv3/Cowork_Room
http://wiki.initlab.org/index.php/InitLabv3/Ruby_Room
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160720/123c5bc4/attachment.sig>


More information about the Us mailing list