[Us] За достъп на Веняка, до системата за отключване на вратата

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Sep 26 10:57:38 EEST 2016


Аз съм ОК. Мисля, че и Владо ще е ок, давай му.

On Mon, 26 Sep 2016 10:41:32 +0300
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Направо да му дам?
> 
> 2016-09-26 9:10 GMT+03:00 Alexander Vassilev <al at shtrak.eu>:
> 
> > Здравейте, УС,
> >
> > Имам запитване дали е възможно да се даде достъп за отключване на
> > вратата на Венелин, като служител на Штрак, без той да е член на
> > Инит Лаб, но по линия на това, че Штрак плаща за co-working
> > пространството.
> >
> > Поздрави,
> > Александър Василев
> > WebDeveloper  at Штрак ООД
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160926/d1c09777/attachment.sig>


More information about the Us mailing list