[Us] domain-а initlab.org

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Aug 14 16:47:56 EEST 2017


Добрутро, УС

Ей-сега се разбра, че домейна още стои при Коко (който ще смени каквото
трябва, че си размествам nameserver-ите), и се появи въпроса дали и да
не му преместим някъде регистрацията при нас.

Аз ползвам easydns, но вероятно най-добрия вариант е да е някъде при
Владо, ако има някой любим registrar. Мнения/предложения?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170814/76f7fd87/attachment.sig>


More information about the Us mailing list