[Us] Влизането в лаба затруднено

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Aug 22 22:30:00 EEST 2017


Добър вечер, добри хора,

Поради отпадане на захранването на контрола на вратата по начин, по
който не можем да оправим, в момента нямаме нормален достъп до лаба.
Който ще ходи утре сутрин (23.08) да знае, че може да не може да си
отвори. Ще гледаме да решим максимално бързо проблема.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170822/ed51d143/attachment.sig>


More information about the Us mailing list