[Us] Новогодишен подкаст

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Dec 21 17:34:02 EET 2017


On Thu, 21 Dec 2017 14:08:45 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> On 12/21/2017 10:36 AM, Vasil Kolev wrote:
> > Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN партито
> > (около 7), така можем да имаме и малко фон.  
> 
> Азсъм за, но мога да се включа за около 30 мин, а Крокодила иска да е
> 1 час цялото нещо. Не знам дали имаме толкова материал за покриване.
> Някой да има мисли по въпроса?
> 
Ако няма достатъчно желаещи, можем да го отложим, така като гледам
никой не се обажда :) След коледа ако сме всичките в София, може тогава.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171221/a36c6cf3/attachment.sig>


More information about the Us mailing list