[Us] още един УС тая година?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Nov 23 20:13:56 EET 2017


https://doodle.com/poll/3ckvrt7e9q39tx45

On Thu, 23 Nov 2017 20:06:26 +0200
Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:

> Ми хайде. На мен идеята ми е 30-ти, но най-добре с  doodle...
> 
> On 23 November 2017 20:00:03 EET, Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> wrote:
> >Добрутро,
> >
> >Да вземем да се видим още един път? Аз имам предложение за internet-а
> >на лаба, Иван  (на cc:) иска да организира коледно лан парти и
> >вероятно има и други въпроси.
> >
> >
> >------------------------------------------------------------------------
> >
> >_______________________________________________
> >Us mailing list
> >Us at initlab.org
> >http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171123/a5178d75/attachment.sig>


More information about the Us mailing list