[Us] Ползване на 3д принтера в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 3 10:28:16 EEST 2017


Аз съм ОК, но нека Станислав (писал съм му там) да измисли едни
инструкции за ползването му.

(също така трябва да се намери време да се решат останалите проблеми,
закрепяне и т.н.).

On Sun, 3 Sep 2017 09:08:29 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Във връзка с https://github.com/initLab/initLab/issues/159 , мога ли
> да получа разрешение да ползвам 3д принтера?
> 
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170903/955b7d38/attachment.sig>


More information about the Us mailing list