[Us] Прекъснала свързаност

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Apr 4 13:53:13 EEST 2018


On Wed, 4 Apr 2018 13:35:06 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Здравейте,
> 
> (ползваме MAN свързаност от вас, едната точка ни е на ул. Рила 6,
> другата в 3DC, vlan 4001).
> 
> В момента нямаме свързаност, но имаме link от двете страни, има ли
> някакъв известен проблем с транспорта?

Свързаността се възстанови.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180404/8cbd89f6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list