[Us] Партньорство с HackTUES

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Fri Feb 9 23:28:22 EET 2018


Привет,

По случай партньорството с HackTUES имам следните въпроси:

* Кое лого да им дадем за сайта и социалните медии? Аз мисля, че
http://ivo.schupen.net/initlab/logo.png (най-големият размер,
експортиран от repository-то initLab-logo) е ОК.

* Не успях да си харесам от сайта текст, подходящ за представяне на лаба
по социалните медии. Имаме ли такъв или да се помъча да напиша нещо?

* Искаме ли да им дадем 200-220 стикера, които да сложат в пакетите за
участниците? Ако ви се виждат много, може да отделим по-малко, например
стотина, които желаещите да си взимат.

Поздрави,
Иво

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180209/9c82c134/attachment.sig>


More information about the Us mailing list