[Us] Fwd: Задължение за пререгистрация

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Jan 5 16:51:06 EET 2018


Изглежда като спам, ама някак полезен такъв. Някой нещо да знае по въпроса?

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

---------- Forwarded message ----------
From: legalisfirm <legalisfirm at gmail.com>
Date: 2018-01-05 16:26 GMT+02:00
Subject: Задължение за пререгистрация
To: vloo at initlab.org


Уважаема/и г-жо/г-н,

Информираме Ви, че с последните изменения в Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), считано от 1 януари 2018г., се внася съществена
промяна в режима на сдруженията и фондациите, като учредяването им и
вписването на обстоятелства относно тях ще се осъществява от Агенция по
вписванията, вместо от окръжните съдилища по седалището на съответното
юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Срокът за пререгистрация е до 31.12.2020г. Процесът по прехвърлянето на
регистрацията на ЮЛНЦ ще следва модела на пререгистрация на търговските
дружества, влязъл в сила от 2008г. За целта е създаден нов Регистър за
юридическите лица с нестопанска цел, представляващ електронна база данни,
подобна на Търговския регистър. С промените в ЗЮЛНЦ отпада вторичната
процедура по регистрация в регистър БУЛСТАТ, тъй като при регистрацията в
новия регистър към Агенцията по вписванията, на сдруженията и фондациите ще
бъде предоставян Единен идентификационен код, подобно но търговските
дружества, а БУЛСТАТ номера на вече регистрираните сдружения и фондации
автоматично ще се счита за техен Единен идентификационен код.

На разположение сме в случай, че имате нужда от повече информация и
съдействие във връзка с горното.

Поздрави.

legalisfirm at gmail.com

Sofia 1303

94A Balgarska Morava str., office 1

*This e-mail (including any attachments hereto) may be confidential and may
also be legally privileged.  It is intended only for the stated
addressee(s) and access to it by any other person is unauthorised.  If you
are not an addressee, you must not disclose, copy, circulate or in any
other way use or rely on the information contained in this e-mail
(including any attachments hereto).  If you have received it in error,
please inform us immediately and delete all copies of this e-mail and of
any attachments hereto.  Copyright in this e-mail and in any attachments
hereto is reserved.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180105/75d8e27d/attachment.html>


More information about the Us mailing list