[Us] Относно правата и предимствата на ЮЛНЦ в обществена полза

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Jul 26 11:24:41 EEST 2018


Здравейте,

Ето какво открих: https://pravatami.bg/1488

> Имоти – частна общинска собственост се отдават под наем без търг или конкурс
> на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се
> ползват лицата, които са реализирали или реализират проекти на територията на
> общината от взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския
> съвет.

> Наемната цена се определя от общински съвет, като правилата за определяне на
> цените са описани в тази наредба. Едно от интересните неща за при наема на
> общински имот е задължително предвидената клауза за ежегодна актуализация на
> наемната цена.

Правото, което ни интересува, е уредено в следната наредба на СОС: НАРЕДБА ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=136)

> Чл. 22. (1) С решение на СОС, свободни имоти могат да се отдават под наем без
> търг или конкурс:
> 
> 1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на
> съответните нужди на населението;
> 
> 2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена
> полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или
> реализират проекти на територията на общината от взаимен интерес, за срок,
> определен в решението на общинския съвет;
> 
> 3. на търговски дружества, необходими като терени за временно използване, за
> спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с
> изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура,
> за срока на ремонтно-строителните дейности;
> 
> 4. на други лица и в други случаи, определени в закон.

Доколкото разбирам, имотите, които са частна ДЪРЖАВНА собственост, се отдават на
цена три пъти по-голяма от наемната цена на апартамент със същата квадратура,
така че май не ни интересуват.

Следва да разгледам регистъра на общинските имоти и да го приведа в
по-използваем вид.

Поздрави,
П.


More information about the Us mailing list