[Us] Обратна връзка от наша позиция

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Mar 20 16:05:02 EET 2018


Отговор:

При прочит на приетите промени на ЗБЛД, публикувани в ДВ
101/20.12.2016, не виждаме да са взети предвид нашите забележки.

По въпросите, зададени в писмото ви:

1. Ефектът от измененията е, че ще изложи на риск личните данни на
всички български граждани, чиито лични документи са съвместими със
спецификацията на ICAO DOC 9303.

2. Една от целите - сигурност на личните данни на българските
граждани - не е постигната.

3. Остава валидна забележката от становището за недостатъчната сигурност
на безконтактния достъп до личните документи.


On Tue, 20 Mar 2018 15:35:28 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Надявам се да можем по мейл, ако не - ще го пратя по пощата, за да се
> усетят колко тъпо е да се води подобна кореспонденция.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2018-03-20 13:29 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > On Tue, 20 Mar 2018 09:57:30 +0000
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Направо се изненадах от това писмо.  
> >
> > И аз. Можем ли да пратим по email отговора? Мога да подготвя някакъв
> > текс.
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180320/ba710e49/attachment.sig>


More information about the Us mailing list