[Us] техпарк?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Nov 6 10:29:00 EET 2018


Мотае ми се следната мисъл: техпаркът е държавно нещо, и като цяло се
опитват да привличат поне за събитията някакъв процент non-profit неща.
Струва ли си да потърся някой там да питам за лаба какви условия ще ни
предложат?

Не си струва да питам, ако:
- смятате, че е твърде на майната си/далече от транспорт
- не ви харесва мястото
- не е приемливо от някакви политически причин (напр. държавно)

Мнения?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181106/91e60a51/attachment.sig>


More information about the Us mailing list