[Us] две гласувания

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Tue Oct 2 00:03:07 EEST 2018


Аз съм ОК и с двете.

On 10/1/18 11:53 PM, Vasil Kolev wrote:
> - достъп на Алекс Миланов до сайта да си пуска събития (т.е. да си ги
>   одобрява сам)
> - достъп на Точо Точев до вратата да си отключва
>
> Гласувам за и за двете, ако още двама човека се обадят, аз мога да
> променя конфигурациите.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/b7105340/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/b7105340/attachment.sig>


More information about the Us mailing list