[Us] Консумация на таксИ

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Oct 2 09:16:54 EEST 2018


On Tue, 2 Oct 2018 08:58:21 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мараба, момци,
> 
> Дали тези от вас, които биха се ползвали от "абонамент" на такситата
> yellow, могат да посочат средно колко пари на месец трошат за това,
> или колко пъти ползват такси поне? Каня се днес да пазаря фирмата за
> абонамента, обаче ми е нужно да избистрим тоя въпрос първо.

Моите са 50-150, грубо.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181002/17c1516f/attachment.sig>


More information about the Us mailing list