[Us] Issue 221

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Aug 3 17:28:42 EEST 2019


Ако караме така, може ли да налепя надпис "no venci" на всичката
техника, която аз съм дарил, или която е моя или по някакъв начин
свързана с феста и стои в лаба? Ще ми отнеме известно време и ще ти
угася малко service-и.

За това и питам УС - това приемливо ли е? Аз лично приемам стикер "no
openfest" като покана да се изнесем, и смятам ако видя такъв, точно
това да направя. Намирам го за отвратително отношение, и ако считате,
че фестът, аз, или нещо свързано с нас не е допринесло, не допринася за
лаба и само се възползва от лабови ресурси, може да реша проблема.

On Sat, 3 Aug 2019 16:12:59 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Това е лично мое отношение. Купувам хардуер с лични пари, и го
> дарявам с определена цел. УС не е намесен, като решение и като
> изказване на гледна точка.
> Венци
> 
> 
> On Sat, Aug 3, 2019, 16:09 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > https://github.com/initLab/initLab/issues/221#issuecomment-517655411
> >
> > Не знам какво точно да кажа по темата стикери "NO OPENFEST", но ако
> > това е отношението на УС и лаба към феста, да преосмисля
> > отношенията на двете и да се изнесем?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190803/8cb44db8/attachment.sig>


More information about the Us mailing list