[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Mon Feb 11 14:07:10 EET 2019


Здравейте,

На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на 16
март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението

2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението

3. Избиране на УС

4. Разни

Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е за
избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
<https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82>членовете
на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да бъде
до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github, последните
"пълни избори" за членове на управителен съвет са проведени през 2016-та
година, което означава, че може би на предстоящото ОС трябва отново да
направим такива. Някой има ли различно мнение по темата?

Иво

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190211/1ae694b9/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190211/1ae694b9/attachment.sig>


More information about the Us mailing list