[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 11 15:28:41 EET 2019


On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Здравейте,
> 
> На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на 16
> март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
> предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
> 
> 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> 
> 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> 
> 3. Избиране на УС
> 
> 4. Разни
> 
> Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е за
> избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> <https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82>членовете
> на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
> бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
> последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
> проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
> предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
> различно мнение по темата?
> 
По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но при
условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си за пълни
избори.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190211/1b87bacd/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list