[Us] ДАНС са превъзходници!

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 13 11:35:38 EET 2019


On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Цитирам:
> 
> До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на
> > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките срещу
> > изпирането на пари
> > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на
> > пари въведе срок до 15 февруари всяка година да се изпраща до
> > дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална
> > сигурност" *план за текущата година относно въвеждащо и
> > продължаващо обучение на служителите с цел запознаването им с
> > изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му.  Това задължение
> > се отнася за всички ЮЛНЦ, като обученията са насочени към
> > управляващите и служителите на ръководни функции. * БЦНП изготви
> > *примерно уведомление
> > <https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac>*,
> > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят задължението
> > си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата с обратна разписка
> > на посочения в него адрес на ДАНС.)*  
> 
> 
> С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни мерки
> за борбата с прането на пари, си мисля аз.

Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/b4cc9753/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list