[Us] ДАНС са превъзходници!

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Feb 13 11:46:08 EET 2019


Тоест някой да проведе обучение на членовете на УС?

On Wed, Feb 13, 2019, 11:38 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com wrote:

> > обучение за управляващите и служителите с ръководни функции в
> организацията с оглед запознаването им с изискванията на Закона за мерките
> срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му
>
> On Wed, Feb 13, 2019 at 11:35 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >
> > On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >
> > > Цитирам:
> > >
> > > До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на
> > > > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките срещу
> > > > изпирането на пари
> > > > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на
> > > > пари въведе срок до 15 февруари всяка година да се изпраща до
> > > > дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална
> > > > сигурност" *план за текущата година относно въвеждащо и
> > > > продължаващо обучение на служителите с цел запознаването им с
> > > > изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му.  Това задължение
> > > > се отнася за всички ЮЛНЦ, като обученията са насочени към
> > > > управляващите и служителите на ръководни функции. * БЦНП изготви
> > > > *примерно уведомление
> > > > <
> https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac
> >*,
> > > > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят задължението
> > > > си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата с обратна разписка
> > > > на посочения в него адрес на ДАНС.)*
> > >
> > >
> > > С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни мерки
> > > за борбата с прането на пари, си мисля аз.
> >
> > Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/580fb9aa/attachment.html>


More information about the Us mailing list