[Us] ДАНС са превъзходници!

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 13 11:51:05 EET 2019


Или УС (новия, най-вероятно) да каже,че са били обучени, би трябвало
да има такъв хак? При условие, че УС е приел едно време мерките, дето
предпазват от пране на пари (и сигурно даже сме ги чели)?

On Wed, 13 Feb 2019 11:46:08 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Тоест някой да проведе обучение на членовете на УС?
> 
> On Wed, Feb 13, 2019, 11:38 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com
> wrote:
> 
> > > обучение за управляващите и служителите с ръководни функции в 
> > организацията с оглед запознаването им с изискванията на Закона за
> > мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му
> >
> > On Wed, Feb 13, 2019 at 11:35 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > wrote: 
> > >
> > > On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200
> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > > 
> > > > Цитирам:
> > > >
> > > > До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения
> > > > на 
> > > > > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките
> > > > > срещу изпирането на пари
> > > > > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу
> > > > > изпирането на пари въведе срок до 15 февруари всяка година да
> > > > > се изпраща до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна
> > > > > агенция "Национална сигурност" *план за текущата година
> > > > > относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с
> > > > > цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
> > > > > прилагането му. Това задължение се отнася за всички ЮЛНЦ,
> > > > > като обученията са насочени към управляващите и служителите
> > > > > на ръководни функции. * БЦНП изготви *примерно уведомление
> > > > > < 
> > https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac 
> > >*, 
> > > > > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят
> > > > > задължението си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата
> > > > > с обратна разписка на посочения в него адрес на ДАНС.)* 
> > > >
> > > >
> > > > С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни
> > > > мерки за борбата с прането на пари, си мисля аз. 
> > >
> > > Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/5e5a3ebe/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list