[Us] Листата us at initlab.org след снощното събрание

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Mar 17 11:06:44 EET 2019


Променил съм така, че новия управителен съвет да може да пише без
модерация, останалите са със. Ще си измодерирам това писмо, да стигне
до вас:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190317/48301a84/attachment.sig>


More information about the Us mailing list