[Us] vote.openfest.org

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Oct 7 15:59:44 EEST 2019


Това е твое грешно мнение. Има други хора в листата, присъствали на
програмен комитет, които знаят, че не е така. Също така сме си казали,
че гласуването е консултативно и служи за подреждане на програмата, не
е то единствената причина лекция да влезе/отпадне, иначе нямаше да
имаме изобщо програмен комитет.

Колкото до това, че спонсорите имат влияние в това кои лекции да
влизат, това никога не е било така. Ако имаш доказателства за
противното, кажи си, иначе stfu.

Резултатите не се публикуват, щото на никой не му се спори защо
bullshit лекция с много гласове не е влязла.

On Mon, 7 Oct 2019 15:31:31 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Принципно не пречи да пуснеш агитация, но има ли смисъл, при
> положение че никой от програмния екип не взима предвид мнението на
> хората, а вместо това се избират лекции по усмотрение на
> спонсорите/УС на ФОП? И по тази причина не се публикува резултата от
> гласуването.
> 
> Венци
> 
> П.П. това е лично мое мнение, не обвързвам други хора и организации с
> него.
> 
> 
> On Mon, Oct 7, 2019, 15:07 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Някой иска ли да го пусне това в yo@, или да го засиля направо аз?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191007/d07580aa/attachment.sig>


More information about the Us mailing list